Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają pomocy w zakresie:
- zasiłków stałych, celowych oraz pracy socjalnej;
- świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;
- dodatków mieszkaniowych;
- prawa korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
- rozdzielania żywności z Banku Żywności;
-  dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu;
- sprawiania pogrzebu;
- usług opiekuńczych;
- opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- kierowania do Domu Pomocy  Społecznej.
Ośrodki Pomocy Społecznej znajdujące się na terenie Powiatu Wałeckiego:
MOPS ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz
GOPS ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz
MGOPS ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa
MGOPS ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec
MGOPS ul. Wolności 21, 78-640 Tuczno